Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Виконуючий обов'язки голови правлiння       Бутенко Олександр Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро вул. Шмiдта, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ 04880239
5. Міжміський код та телефон, факс (056)745-57-75 (056)745-57-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.10.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Ковальчук Наталiя Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї.
Ковальчук Н.О. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд" з 26.12.2014р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Iвченко Наталiя Петрiвна
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї.
Iвченко Н.П. перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд" з 26.12.2014р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 припинено повноваження Голова Наглядової ради Васюченко Юрiй Вiталiйович
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Васюченко Ю.В. перебувал на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" з 30.11.2010р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Скурiдiна Галина Валерiївна
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Скурiдiна Г.В. перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" з 07.11.2007р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Богданов Сергiй Iгорович
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Богданов С.I. перебувал на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" з 29.12.2014р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Федоранич Вiктор Iванович
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Федоранич В.I. перебувал на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" з 29.12.2014р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Тiмченко Iрина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради.
Тiмченко I.М. перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" з 29.12.2014р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 обрано Член Наглядової ради Михайленко Сергiй Михайлович
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Михайленко С.М. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - РВФДМ України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5-ти рокiв: начальник вiддiлу ФДМУ, заступник начальника РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 обрано Член Наглядової ради Iванченко Iрина Сергiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Iванченко I.С. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст-юрист, начальник вiддiлу, заступник начальника вiддiлу РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 обрано Член Наглядової ради Конопля Людмила Григорiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Конопля Л.Г. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiї областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв: 2010р.-2014р. секретар ректората ДонНУЕТ iм. М. Туган-Барановского, 2014р. - 2016р. адмiнiстратор ПП "Професiонал 2000", 2016р. - провiдний, головний спецiалiст вiддiлу РВФДМУ по Днепроперовськiй областi.
31.10.2016 обрано Член Наглядової ради Кошик Тетяна Євгенiвна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Кошик Т.Є. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник начальника, начальник вiддiлу РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 обрано Член Наглядової ради Зiнов Юрiй Юрiйович
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Зiнов Ю.Ю. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займал протягом останнiх 5-ти рокiв: провiдний спецiалiст, головний спецiалiст, завiдувач сектору РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Демiдова Тетяна Євгенiївна
0
Зміст інформації:
Повноваження припинено загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї.
Демiдова Т.Є. перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд" з 14.01.2015р. по 31.10.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
31.10.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Олiйник Наталiя Георгiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Олiйник Н.Г. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС у Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Сергiйчук Дiна Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Сергiйчук Д.А. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв: заступник начальника вiддiлу РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Неруш Свiтлана Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. прийняте рiшення обрати з 31.10.2016р. членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Неруш С.О. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний спецiалiст РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.
31.10.2016 обрано Голова Наглядової ради Михайленко Сергiй Михайлович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол № 1 вiд 31.10.2016р. Михайленко С.М. орано Головою Наглядової ради Товариства.
Михайленко С.М. є представником акцiонера Товариства, юридичної особи - Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5-ти рокiв: начальник вiддiлу ФДМУ, заступник начальника РВФДМУ по Днiпропетровськiй областi.