Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Таран Станiслав Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 10.01.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро вул. Шмiдта, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ 04880239
5. Міжміський код та телефон, факс (056) 745-57-75 (056) 745-57-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.01.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у №7 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 12.01.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04880239.smida.gov.ua в мережі Інтернет 10.01.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.12.2016 обрано Член правлiння Бутенко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд 28.12.2016р. Бутенко Олександра Олександровича обрано членом правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання.
Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голови правлiння, виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер ПАТ "Днiпрометробуд".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
28.12.2016 обрано Член правлiння Женкiна Людмила Василiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд 28.12.2016р. Женкiну Людмилу Василiвну обрано членом правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання.
Женкiна Л.В. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ПАТ "Днiпрометробуд".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
28.12.2016 обрано Член правлiння Комаров Вiктор Миколайович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд 28.12.2016р. Комарова Вiктора Миколайовича обрано членом правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання.
Комаров В.М. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: начальник дiльницi гiрничо-капiтальних робiт ПАТ "Днiпрометробуд".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
28.12.2016 обрано Член правлiння Демiдова Тетяна Євгенiївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд 28.12.2016р. Демiдову Тетяну Євгенiївну обрано членом правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання.
Демiдова Т.Є. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займала протягом останнiх 5 рокiв: провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi, начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ "Днiпрометробуд".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
28.12.2016 обрано Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол №3 вiд 28.12.2016р. Тарана Станiслава Олександровича обрано Головой правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до переобрання.
Таран С.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК "Степова", заступник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.