Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Таран Станiслав Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.11.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОМЕТРОБУД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро вул. Шмiдта, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ 04880239
5. Міжміський код та телефон, факс (056)745-57-75 (056)745-57-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.11.2016 припинено повноваження Виконуючий обов'язки голови правлiння Бутенко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Повноваження Бутенко Олександра Олександровича припинено у зв'зку з прийняттям рiшення засiданням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" , Протокол № 2 вiд 07.11.2016р. про обрання на посаду голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" Тарана Станiслава Олександровича.
Бутенко О.О. перебував на посадi виконуючого обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" з 15.04.2016р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
07.11.2016 обрано Голова правлiння Таран Станiслав Олександрович
0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд", Протокол вiд 07.11.2016р. Тарана Станiслава Олександровича обрано Головою правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк 3 роки.
Таран С.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: 2008р. - 2014р. заступник директора з будiвництва ТОВ НПАК "Степова", 2014р. - 2016р. заступник директора з будiвництва ТОВ "Технопрiм".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.