Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Таран Станiслав Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 27.09.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро вул. Центральна, буд. 12
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 04880239
5. Міжміський код та телефон, факс (056)745-57-55 (056)745-57-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.09.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 186 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 28.09.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04880239.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.09.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.09.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Михайленко Сергiй Михайлович д/н 0
Зміст інформації:
Повноваження припинено за рiшенням акцiонера ПАТ "Днiпрометробуд", юридичної особи - РВФДМУ України по Днiпропетровськiй област, Наказ № 12/01-43-УКП вiд 25.09.2018р.
Михайленко С.М. перебував на посадi Голови Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" з 30.04.2018р. по 25.09.2018р. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.09.2018 обрано Член Наглядової ради Сидоренко Олексiй Анатолiйович д/н 0
Зміст інформації:
Рiшенням акцiонера ПАТ "Днiпрометробуд", юридичної особи - РВФДМУ України по Днiпропетровськiй област, Наказ № 12/01-43-УКП вiд 25.09.2018р. Сидоренко О.А. обрано з 25.09.2018р. членом Наглядової ради ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Сидоренко О.А. є предсавником акцiонера Товариства, юридичної особи - РВФДМУ України по днiпропетровськiй областi. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є незалежним директором, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5-ти рокiв: начальник вiддiлу РВ ФДМУ по Днiпропетровсьiй областi, юрист першої категорiї КП "Жил сервiс-5" ДМР, начальник вiддiлу РВ ФДМУ по Днiпропетровсьiй областi.