Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Таран Станiслав Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ДНIПРОМЕТРОБУД"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 49000 м. Днiпро вул. Шмiдта, буд. 5
4. Код за ЄДРПОУ 04880239
5. Міжміський код та телефон, факс (056)745-57-55 (056) 745-57-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 74 Вiдомостi НКЦПФР 18.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://04880239.smida.gov.ua в мережі Інтернет 16.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
14.04.2016 припинено повноваження Голова правлiння Пивоваренко Костянтин Валентинович
0
Зміст інформації:
Повноваження Пивоваренко Костянтина Валентиновича припинено на пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi № 12/01-09-УКП вiд 14.04.2016р.
Пивоваренко К.В. перебував на посадi голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" з 02.07.2013р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.
14.04.2016 призначено Виконуючий обов'язки голови правлiння Бутенко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Наказом Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України № 12 / 01-09-УКП вiд 14.04.2016г. Бутенко Олександр Олександрович призначений виконуючим обов'язки голови правлiння ПАТ "Днiпрометробуд" на строк до проведення конкурсу вiдповiдно до постанови КМУ вiд 03.08.2008 №777 "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв державних суб'єктiв господарювання".
Бутенко О.О. часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посада, яку займав протягом останнiх 5 рокiв: перший заступник голови правлiння , виконуючий обов'язки голови правлiння, головний iнженер ПАТ "Днiпрометробуд".
Згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi особою не надано.