Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 30.04.2018
Дата публікації 29.03.2018 12:47:45
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство „Дніпрометробуд” публічне підприємство
Юридична адреса* м.Дніпро, вул.Шмідта, 5
Керівник* Таран Станіслав Олександрович - Голова правління. Тел: (056)745-57-55
E-mail* ypravdms@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Дніпрометробуд»!

 

Публічне акціонерне товариство «Дніпрометробуд» (код ЄДРПОУ 04880239, місцезнаходження товариства: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Шмідта, 5, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
 • Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2018 року.
 • Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11-00 год.
 • Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Дніпро, вул. Центральна, 12, 3-й поверх, кімната заступника голови правління з технічного контролю.
 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
 • Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів .
 • Час початку реєстрації акціонерів о 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів               о 10-30.
 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
 • 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
 1. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
 2. 1.Обрання лічильної комісії загальних зборів. 

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі:

Тімченко Ірину Миколаївну – голова лічильної комісії.

Антончик Світлану Миколаївну – член лічильної комісії.

Гладка Наталію Миколаївну– член лічильної комісії.

 1. 2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати  Головою річних загальних зборів акціонерів Михайленка Сергія Михайловича, Секретарем зборів – Романенко Наталю Валеріївну.

 1. 3.Затвердження порядку проведення зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення зборів:

«Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів».

Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.»

 1. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та заходи за результатами його розгляду.

 1. 5.Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства та заходи за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства та результатами його розгляду.

 1. 6.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

 1. 7.Розподіл збитків товариства.

Проект рішення: Затвердити розподіл збитків Товариства.

 1. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

 1. 9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 (п’яти) осіб,

 1. 10.Затвердити умови цивільно-правових договорів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

 1. 11.Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

 1. 12.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 4 (чотирьох) осіб.

 1. 13.Затвердження умов цивільно-правових договорів, обрання особі, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

 1. 14.Погодження проектів договорів на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Погодити  проект договору з АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.» та проект договору між АТ «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет А.Ш.», ПАТ «Дніпрометробуд» та ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».

 1. 15.Припинення повноважень лічильної комісії зборів.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії зборів.

 1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань проекту порядку денного зборів, у правлінні товариства у робочі дні з 10-00 до 15-00 годин за тимчасовому місцезнаходженням товариства: м. Дніпро, вул. Центральна, 12, 3-й поверх, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Товариства Таран С.О.

-1. Адреса власного веб-сайту http://04880239.smida.gov.ua на якому розміщено інформацію з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. На сайті до дня проведення зборів зберігається наступна інформація:

 • повідомлення про проведення зборів;
 • загальна кількість акцій станом на 01.03.2018 року – 33519916 акцій, голосуючих – 33519916 акцій;
 • для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України;
 • проекти рішень з питань, включених до порядку зборів, підготовлені Наглядовою радою.
 1. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер не пізніше 20 днів до дати проведення зборів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 1. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери, представники акціонерів, діючи за довіреністю, повинні зареєструватись для участі у зборах з 10-00 та 10-30 годин за місцем проведення зборів.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

2017 р.

Попередній

2016 р.

Усього активів

28 163

26 744

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2 354

3 257

Запаси

22 564

22 282

Сумарна дебіторська заборгованість

2 419

704

Гроші та їх еквіваленти

102

70

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-57 690

-46 975

Власний капітал

-45 252

-34 540

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8 380

8 380

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

73 415

61 284

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-10 715

-12 577

Середньорічна кількість акцій (шт.)

33 519 916

33 519 916

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,31969

-0,37521

__________ 
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Таран Станіслав Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2018
(дата)