Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.03.2019 14:52:01
Дата здійснення дії: 25.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Дніпрометробуд"
Код за ЄДРПОУ:  04880239
Текст повідомлення: 

Додаток

до протоколу №2 засідання Наглядової ради                                    ПАТ «Дніпрометробуд» від 25.03.2019

 

 

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів ПАТ «Дніпрометробуд»

 

 

Публічне акціонерне товариство «Дніпрометробуд» (код ЄДРПОУ 04880239, юридична адреса товариства: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Шмідта, 5, далі – Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства.

 

 1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення річних загальних зборів:
 • Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2019 року.
 • Час проведення річних загальних зборів акціонерів: початок зборів об 11-00 год.
 • Місце проведення річних загальних зборів(із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): м. Дніпро, вул. Центральна, 12, 3-й поверх, кімната заступника голови правління з технічного контролю.
 1. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах:
 • Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на річні загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення річних загальних зборів .
 • Час початку реєстрації акціонерів о 10-00, час закінчення реєстрації акціонерів               о 10-30.
 1. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах:
 • 22 квітня 2019 року (станом на 24 годину).
 1. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
  1. Обрання лічильної комісії  зборів.

 

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію у складі:

Тімченко Ірина Миколаївна– член лічильної комісії.

Антончик Світлана Миколаївна – член лічильної комісії.

Гладка Наталія Миколаївна – член лічильної комісії.

 

 1. Обрання Голови та Секретаря зборів.

 

Проект рішення: Обрати  Головою річних загальних зборів Товариства Сидоренка Олексія Анатолійовича, Секретарем зборів – Демідову Тетяну Євгеніївну.

 

 1. Затвердження порядку проведення зборів.

 

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення зборів:

«Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів».

Обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії зборів.

Бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.»

 

 1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

 

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

 

 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 

Проект рішення:

 • внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції;
 • уповноважити голову та секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції;
 • доручити керівнику Виконавчого органу (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства;
 • передбачити, що повноваження посадових осіб органів Товариства, обраних до моменту реєстрації Статуту Товариства в новій редакції, є чинними.

 

 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства та заходи за результатами його розгляду.

 

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 

Проект рішення: Прийняти до відома висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.

 

 1. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розподіл збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити розподіл збитків Товариства.

 

 1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Проект рішення: Припинити з 26.04.2019 повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

 

 1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 4 (чотирьох) осіб.

 

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

 

 1. Припинення повноважень лічильної комісії зборів.

 

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії зборів.

 

 1. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань проекту порядку денного зборів, у правлінні товариства у робочі дні з 10-00 до 15-00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 12, 3-й поверх, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Товариства Таран С.О.

 

-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса власного веб-сайту http://04880239.smida.gov.ua на якому розміщено інформацію з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. На сайті до дня проведення зборів зберігається наступна інформація:

 • повідомлення про проведення зборів;
 • загальна кількість акцій станом на 07.03.2019 року – 33519916 акцій, голосуючих – 33519916 акцій;
 • для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України;
 • проекти рішень з питань, включених до порядку зборів, підготовлені Наглядовою радою.

 

 1. Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер не пізніше 20 днів до дати проведення зборів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

 

 1. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Акціонери, представники акціонерів, діючи за довіреністю, повинні зареєструватись для участі у зборах з 10-00 та 10-30 годин за місцем проведення зборів.

Довіреність на право участі та голосування на зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)*

Найменування показника

Період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

9 452

28 163

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1 974

2 354

Запаси

1 650

22 564

Сумарна дебіторська заборгованість

4 859

2 419

Гроші та їх еквіваленти

71

102

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-88 682

-57 690

Власний капітал

-76 244

-45 252

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

8 380

8 380

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

85 696

73 415

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-30 992

-10 715

Середньорічна кількість акцій (шт.)

33 519 916

33 519 916

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,92458

-0,31966

__________ 
*Рекомендована форма. Розкривається у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства. Включається до складу повідомлення, що розміщується у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

 

        Голова правління           .

       (найменування посади)

   ______________________

                   (підпис)

                                 Таран С.О.               .

                    (ініціали та прізвище керівника)

  

             25.03.2019р.         .
(дата)