Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публiчне акцiонерне товариство "Днiпрометробуд" - 04880239

Регулярна інформація за 2012 рік
Кількість розміщень за звітний період: 3
Дата першого розміщення: 2013-04-19 11:00:46
Дата останнього розміщення: 2013-11-28 14:51:04

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств Переглянути
Інформація про органи управління емітента Переглянути
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Переглянути
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Переглянути
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Переглянути
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
Інформація про випуски акцій емітента Переглянути
Опис бізнесу Переглянути
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
Річна фінансова звітність підприємства Переглянути
Примітки до річної фінансової звітності Переглянути